Reklamovaný tovar môžete vrátiť v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

Vzhľadom k charakteru predávaného tovaru (zábavná pyrotechnika) je možné zasielať do reklamácie len nepoužité pyrotechnické výrobky nefunkčné – napríklad z dôvodu chýbajúcej iniciačnej zápalnice. Použité (už raz iniciované) zlyhané pyrotechnické výrobky je kupujúci povinný zlikvidovať podľa návodu na výrobku. Kupujúci je povinný sa pred použitím pyrotechnického výrobku zoznámiť s návodom na použitie a likvidáciu výrobku. Návod je uvedený na obale výrobku.

Reklamáciu použitej pyrotechniky je možné uznať na základe nasnímanej fotodokumentácie. Zlyhaný výrobok ponechajte 30 minút v pokoji. Následne z bezpečnej vzdialenosti urobte fotografie. Potom postupujte podľa pokynov na likvidáciu výrobku uvedených na obale.

Iná manipulácia so zlyhavkou je zakázaná !

Na fotografii reklamovanej zlyhavky by mala byť zrejmá a viditeľná nefunkčnosť výrobku, viditeľne použitá iniciačná časť výrobku – zápalnica, dátum zhotovenia fotografie a aký výrobok je reklamovaný.