1.1 Pravidlá nakladania s osobnými údajmi GEPO, s.r.o.

Spoločnosť GEPO, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina, IČO: 47226307 sa v plnej miere riadi zákonom o ochrane osobných údajov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov upravuje zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.pyrotechnikazilina.sk (ďalej len pyrotechnika.sk“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov pyrotechnikazilina.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

GEPO, s.r.o. ( .sk ) pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov a vymenovala poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorým je: konateľ spoločnosti MARTINA URDÁKOVÁ, obchod@pyrotechnika.sk , +421905735876.

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie v našom informačnom systéme. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Kladieme pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

1.2 KTORÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME

1.2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok, pri registrácii na pyrotechnikazilina.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky. S odoslaním objednávky dávate súhlas na spracovanie údajov ako sú meno, priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail a platobné údaje. V prípade,  že budete chcieť tovar doručiť na inú adresu, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť v zasielanom e-maile alebo na e-mailovej adrese obchod@pyrotechnikazilina.sk. 

1.2.2. Údaje z Facebooku. Ak pre zobrazenie využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte pyrotechnikazilina.sk tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, podľa vášho nastavenia.

1.2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva pyrotechnikazilina.sk informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava sarkanvo.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

pyrotechnikazilina.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

1.3 NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME

1.3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi pyrotechnikazilina.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté kompletne, nemôže sarkanvo.sk vybaviť Vašu objednávku a preto je oprávnená použiť telefónne číslo za účelom doplnenia niektorého chýbajúceho údaju. 

1.3.2. Pre ponuku našich produktov a propagáciu sarkanvo.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva pyrotechnikazilina.sk predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas pyrotechnikazilina.sk udeľujete v priebehu registrácie na pyrotechnikazilina.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na pyrotechnikazilina.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

1.4 KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM

 1.4.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané pyrotechnikazilina.sk a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s pyrotechnikazilina.sk

1.4.2. pyrotechnikazilina.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre pyrotechnikazilina.sk na účely a spôsobom, ktoré pyrotechnikazilina.sk stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré pyrotechnikazilina.sk využíva, patria:

– prepravné spoločnosti –

– Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

1.5 AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME

1.5.1. pyrotechnikazilina.sk spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona pyrotechnikazilina.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

1.5.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom pyrotechnikazilina.sk požiada o udelenie nového súhlasu.

1.5.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva pyrotechnikazilina.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

1.5.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva pyrotechnikazilina.sk iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na pyrotechnikazilina.sk vzťahujú.

1.6 VAŠE PRÁVA ZÁKAZNÍKA

1.6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na pyrotechnikazilina.sk a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré pyrotechnikazilina.sk spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo pyrotechnikazilina.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli pyrotechnikazilina.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám pyrotechnikazilina.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže pyrotechnikazilina.sk správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že pyrotechnikazilina.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už pyrotechnikazilina.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok pyrotechnikazilina.sk Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od pyrotechnikazilina.sk k inému subjektu, kedy pyrotechnikazilina.sk odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

1.6.2. Ďalej môžu zákazníci pyrotechnikazilina.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej pyrotechnikazilina.sk okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

1.6.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností pyrotechnikazilina.sk so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.